Persondataforordningen

Tennis Øst er en del af en paraplyorganisation under Danmarks Idrætsforbund og Dansk Tennis Forbund. I den forbindelse og det samarbejde, modtager vi personoplysninger, hvor DTF har offentliggjort følgende https://tennis.dk/om-os/privatlivspolitik

Vi behandler også personoplysninger og har derfor vedtaget denne politik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler person­oplys­nin­ger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Tennis Øst er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontakt kan ske til east@tennis.dk.

Tennis Øst har indgået databehandleraftale med relevante samarbejdspartnere.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, klub, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer kun i forbindelse med udbetaling af løn.
Oplysninger om ansatte: Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt CPR-nummer og bankoplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer/klubber.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af eller samarbejder med.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvilken information der er tale om.
Almindelige personoplysninger opbevares i op til 3 år, eller så længe de er relevante.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Vi sikrer at det kun er relevante personer som har adgang til data.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine kontaktoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Yderligere oplysninger
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DA:HTML

Den danske betænkning:
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Datatilsynets vejledninger:
https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

Foreningsvejledning:
DIF og DGI’s vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger