Hvorfor unionstræning?

Få mere ud af dit medlemskab. Deltag i træningssamlinger hos Tennis Øst. Vi træner både tennis og padel. Læs herunder Unionstræningens idégrundlag, hvor du også finder uddybende info om vores aktiviteter. Du kan tilmelde dig her eller kontakte sportschefen for mere info.

Unionstræningens idégrundlag

Præmisser

Tennistræning i tennisklubberne udgør et meget varieret billede. Mange – især små tennisklubber – råder ikke over egen tennistræner. En del andre klubber har én eller flere trænere fast tilknyttet, herunder ofte trænere med særlig opgave i træning af børn og unge. Klubtrænerne kan dels være fastansatte, lønnede medarbejdere. Andre klubtrænere tilbyder privattræning mod honorar. I mange tilfælde varetager fastansatte trænere både klubtræning som led i deres ansættelse og privattræning sideløbende hermed.

Medlemskab af en Tennis Øst medlemsklub, er en betingelse for at deltage i unionens træninger.

Idégrundlag

Uanset baggrund har en del klubber og tennisspillere et ønske om som et supplement at kunne få tennis­træning af og ny inspiration fra kompetente eksterne trænere.

Sådanne ønsker imødekommes bedst ved organiserede tilbud på unionsplan. Tennis Øst udbyder derfor en række træningsaktiviteter, hvor man kan træne med andre spillere end dem, man normalt træner med, skabe nye relationer i tennis­sporten samt at blive motiveret og inspireret til at udvikle sit tennisspil.

Deltagerkredsen omfatter såvel breddetennis med motionister som elitespillere, herunder talentudvikling af juniorer.

En Tennis Øst træningssamling vil typisk bestå af gennemgang og øvning af forskellige slag, herunder specifik træning af forhånd eller baghånd, topspin, slice, flugtspil og serv, ligesom single- og doubletaktik kan indgå. Trænings­samlinger er enkeltstående arrangementer, der typisk omfatter 4 spillere i 2 timer, som tilmelder sig på individuel basis efter udbud på unionens hjemmeside. Med hensyn til padel, som er forholdsvis nyt i unionsregi, er det foreløbige sigte gradvis at øge udbuddet af træningssamlinger.

Et Tennis Øst klubarrangement vil typisk involvere såkaldte pro-trænere med egen solid tenniserfaring som aktive på højt nationalt og internationalt niveau. Klubben afgør, hvem der skal være målgruppe for disse arrangementer, men de vil ofte være rettet imod klubbernes elite­spillere, herunder klubbernes talenter på juniorsiden.

Herudover indgår unionen i Dansk Tennis Forbunds talentudvikling med fællestræning i form af aldersrela­te­rede trænings­koncepter, herunder skumtennis, rettet imod talentfulde tennisspillere blandt børn og unge med sigte på udvikling af spillere, der for nogles vedkommende på sigt vil kunne konkurrere mod verdensklassespillere og repræsentere Danmark i landsholds­sammen­hænge. Der må i den forbindelse skabes den klarest mulige afgrænsning af snitfladen mellem arbejdet med junior­talenter i Tennis Øst og arbejdet med junioreliten i regi af Dansk Tennis Forbund. Indsatsen i Tennis Øst har form af trænings­samlinger. Som et led heri tilstræbes det at strukturere unionstræningen på tværs af klubber, så også mindre klubber får mulighed for at lade deres mest talentfulde juniorspillere indgå i ­træningen.

Det er en forudsætning, at unionens træningsaktiviteter så vidt muligt tilrettelægges med en hensyntagen til geografisk spredning, så aktiviteterne ikke alene udbydes i hovedstadsområdet, men at også resten af Sjælland samt Lolland-Falster og Bornholm tilgodeses.

I forlængelse heraf vil Tennis Øst stræbe efter den størst mulige udbredelse blandt klubber og spillere af kendskab til unionens tilbud om træningsaktiviteter.

Med hensyn til finansiering bygger unionens træningsaktiviteter på en forudsætning om, at trænings­samlinger og klubarrangementer i store træk hviler i sig selv via brugerbetalinger fra spillere og klubber.

Det må ved jævnligt tilbagevendende lejligheder – formandsberetningen til og debatten under unionens årlige generalforsamlinger samt dialogmøder med unionens medlemsklubber – evalueres, om der er den nødvendige overens­stemmelse mellem idégrundlaget for unionstræningen og realiseringen heraf (fakta, jf. neden for).

Fakta

I 2021 gennemførte Tennis Øst 216 træningssamlinger, og unionen forventer ved udgangen af 2022 at have gennemført 100 træningssamlinger[1] med et samlet deltager­antal på omkring 200 forskellige spillere. Unionens træningssamlinger har fundet sted i Hillerød, Farum, Hørsholm-Rungsted, Holte, Køge, Roskilde og Slagelse. Med hensyn til padel, så har der foreløbig været afholdt én træningssamling i Ølstykke med deltagelse af 12 spillere på 3 baner. Der forhandles i øjeblikket med forskellige padelcentre og klubber for at få flere events i kalenderen. Tilbud om træningssamlinger offentliggøres i kalenderen på unionens hjemmeside og på unionens Facebook-side. Tilmelding til træningssamlingerne for både tennis og padel foregår via Tennis Øst’s online bookingsystem på hjemmesiden www.tennistilmelding.dk

Tennis Øst har i løbet af 2022 foreløbig afholdt 26 klubarrangementer i Præstø, Nakskov, Farum, Køge, Gladsaxe, Allerød, Dragør, Slangerup, Øresund, Næstved, Slagelse, Rødovre, Solrød og Vordingborg, primært i sommersæsonen. Der er inden nytår aftalt yderligere 4 klubarrangementer i Farum, ligesom der næste år foreløbig er aftalt et klubarrangement i Taarbæk i maj måned. Information om de til unionen knyttede pro-trænere, der vil kunne engageres til klub­arrangementer, findes på unionens hjemmeside under fanen ”Træning”. Aftaler om klubarrangementer kan træffes med unionens sportschef.

Med hensyn til unionens deltagelse i talentudviklingen så vil der ultimo 2022 og i 2023 blive udbudt en række skumtennis- og U10-arrangementer i tråd med DTF´s kommende prioriteringer.

De til unionen knyttede trænere fremgår af Tennis Øst hjemmesiden. Unionens sportschef Kim Hansen varetager træningssamlingerne. Som pro-trænere har unionen tilknyttet Kenneth Carlsen, Michael Mortensen, Frederik Løchte Nielsen og Tine Scheuer-Larsen. På padel-siden har unionen tilknyttet Maria Rasmussen, Raul Garcia og Mads Bojsen som trænere. På nuværende tidspunkt er taksterne for træning i unionsregi følgende: Ved træningssamlinger betaler hver af de sædvanligvis 4 deltagere 300 kr. for 2 timers træning af sports­chefen. Er det en pro-træner, der står for træningssamlingen udgør deltagerbetalingen det dobbelte. Er der tale om padeltræning udgør deltager­betalingen 350 kr. Ved klubarrangementer betales der 800 kr. i timen for minimum 2 timers træning med sportschefen eller 1.250 kr. i timen for minimum 2 timers træning med en pro-træner. Er der tale om padeltræning er taksten den samme som for sportschefen.

Senest opdateret oktober 2022.


Fra og med juni 2022 har unionens sportschef, efter aftale med Dansk Tennis Forbund, været udlånt til forbundet som junior­landstræner svarende til 60 procent af dennes arbejdstid. Aftalen løber foreløbig frem til udgangen af maj måned 2024.