Talentpuljen

Velkommen til Tennis Øst Talentpuljen.
Der blev stillet forslag om Talentpuljen primo februar 2023 fra Tennis Øst bestyrelsens side. Arbejdet med puljen blev iværksat og præsenteret på Tennis Øst’s årlige generalforsamling den 5. marts 2023. Puljen blev godkendt med et startbeløb på DKK 550.000, hvoraf unionen, efter ansøgning, løbende kan stille projekttilskud til rådighed for unionens medlemsklubber. Det er yderligere besluttet, at i det omfang der er økonomisk råderum i Tennis Øst til at bidrage yderligere til puljen, så vil bestyrelsen årligt tage stilling til hvilke midler puljen tildeles.

Ønsker du at ansøge puljen, læs videre herunder. Har du spørgsmål i processen, rettes de i første omgang til sekretariatschef Anders Riedel. Find kontaktoplysninger i højre side af skærmen.

Formålet med puljen:

 • Projektet skal stile imod at tilvejebringe et spillemæssigt løft for talentfulde udøvere. Projektet skal således ikke omfatte eliteniveauet, der håndteres i regi af Dansk Tennis Forbund, men gerne rette sig imod det store felt af talentfulde udøvere, med et muligt potentiale for på sigt at nå eliten.
 • I forhold til udviklingspuljen forstås talentfulde udøvere som juniorer (fra og med 8 år) og ungseniorer (til og med det år, udøveren fylder 25) med potentiale til at blive blandt de bedste i Danmark og ultimativt også at kunne begå sig på den internationale scene. Spillerne skal teknisk, fysisk og mentalt have et fundament, der kan udvikles ved en fokuseret indsats sammen med andre i medlemsklubben, i unionens øvrige medlemsklubber og på unionsniveau.
 • Projektet skal bidrage til at skabe udvikling på tværs af unionens medlemsklubber, ved at være målrettet til aktive medlemmer i flere medlemsklubber, eller ved at kunne implementeres i andre medlemsklubber.
 • Projektet kan omhandle enten tennis eller padel.
 • Puljen kan alene søges af unionens medlemsklubber. Tennis Øst kan dog også tage initiativ til projekter, der inden for formålet, kan bidrage til talentudviklingen i unionens medlemsklubber.
 • Eksempler på formål, der kan søges tilskud til, er rejser, turneringer, træningssamlinger, trænere og lignende aktiviteter med et regionalt sigte.

Støttebetingelser:

 • Unionens tilskud til hvert enkelt projekt vil sædvanligvis maksimalt kunne udgøre 25.000 kr.
 • De(n) ansøgende medlemsklub(ber) skal selv bidrage med en medfinansiering af den samlede projektudgift – f.eks. med halvdelen.
 • Ved vurderingen af ansøgningen, vil det blive anset for at være et fortrin, hvis flere klubber har ansøgt i fællesskab.
 • Der kan ikke søges om tilskud fra puljen til dækning af medlemsklubbens ordinære driftsudgifter, eller til eksisterende eller nye anlæg.

Ansøgningsform og -indhold:

 • Ansøgningen til unionen, skal indeholde en angivelse af projektets formål, indhold og målgruppe. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om ansøgers tennisorganisatoriske baggrund, herunder om eventuel inspirationskilde til projektet.
 • Det bør i ansøgningen præciseres, hvis projektet retter sig imod et bestemt aldersniveau.
 • Eventuelt kan ansøgningen tillige suppleres med information om geografisk sigte og om særlig relevans i forhold til køn, socialklasse og etnicitet.
 • Med ansøgningen skal der følge et projektbudget.
 • Det skal af ansøgningen fremgå, om projektet er egnet til gennemførelse i sommersæsonen udendørs, i vintersæsonen indendørs eller hele året.
 • Projektets forventede starttidspunkt og varighed skal ligeledes være oplyst.
 • Hvis der ansøges om tilskud til projektet fra anden side, skal det oplyses og af projekt-budgettet fremgå, hvilke elementer de forskellige finansieringskilder dækker.
 • Ansøgningen skal forelægges i elektronisk form.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningen forelægges tidligst muligt for unionen, i forhold til den påtænkte iværksættelse, dog senest 2 måneder forinden.

Stillingtagen:

 • Ansøgningen sendes til Tennis Øst sekretariatet og forelægges for Tennis Øst bestyrelsen til stillingtagen.
 • Stillingtagen til ansøgningen kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.
 • Bestyrelsens beslutning vil enten være en projektgodkendelse, eventuelt med ledsagende kommentarer eller vilkår, en opfordring til en justering af projektforslaget, eller en begrundet afvisning af forslaget.
 • Tilskud til godkendte projekter udbetales i umiddelbar forlængelse af godkendelsen.

Opfølgning:

 • Hos Tennis Øst varetages den administrative opfølgning af projektforslaget af unionens sekretariat.
 • Senest to måneder efter projektets afslutning, skal der til unionen indsendes en redegørelse for indsatsen og resultaterne samt dokumentation for afholdte udgifter og eventuelle indtægter.
 • Hele eller delvist ikke benyttede tilskud, skal tilbagebetales til unionen.

Talentpuljens formål og betingelser for ansøgning kan løbende tilpasses af Tennis Øst bestyrelsen, i det omfang at det vurderes nødvendigt, for at forenkle processen for alle parter.